නිලධාරීන්

 1. චන්ද්‍රප්‍රේම ගමගේ මහතා
  ලේකම්

 2. ජේ. ඒ. ඒ. එන්. කන්නන්ගර මිය
  අතිරේක ලේකම් (පාලන)

 3. හේමා ධර්ම වර්ධන මිය
  අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)

 4. බි. ඒ. ප්‍රේමසිංහ මහතා
  ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන)

 5. බි. ඒ. ප්‍රේමසිංහ මහතා
  අධ්‍යක්ෂ (පූජාභූමි)

 6. ආර්. එම්. ඩි. ඩි. රාජපක්ෂ මහතා
  ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි

 7. ජී.එන්.මුණවීර මිය
  අභ්‍යන්තර විගනක

 8. ගණකාධිකාරී

 9. ආර්.ඒ.එන් ප්‍රියදර්ශනී මිය
  සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 10. එස්.භාව්‍යා නිකපිටිය මෙනවිය
  සහකාර ලේකම් (පාලන)

 11. ජේ.එම්.කේ.ඩී.ජයසේකර මහතා
  සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන)

 12. ඩි. එස්. සුනිල් සමරසිංහ මහතා
  පරිපාලන නිලධාරි

 

vesak3

Raharata Charika

vihara-namawaliya

නවතම දර්ශන