බුද්ධශාසන අරමුදල

හැඳින්වීම

1990 අංක 35 දරන බුද්ධශාසන අරමුදල් පනතින් ස්ථාපිත කර පවත්වාගෙන යනු ලබන බුද්ධශාසන අරමුදල බුද්ධශාසනයේ චිරස්ථිතිය සඳහා ගොඩනැඟුණු ශක්තිමත් අරමුදලකින් යුත් රාජ්‍ය සංස්ථාපිත ආයතනයක් වේ. බුද්ධශාසනයේ ආරක්ෂාව හා පෝෂණය සදහා ගොඩනගන ලද මෙම අරමුදලේ පරිපාලනය , කළමණාකරනය සහ පනතට අදාලව විධිවිධාන සම්පාදනය කිරීම සදහා ගරු අග්‍රාමාත්‍ය තුමාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් පාළක මණ්ඩලයක් පත් කරනු ලැබ ඇත. එම මණ්ඩලය නිළ බලයෙන් පත්වන සාමාජිකයින්ගෙන් ද අතිගරු ජනාධිපති තුමා විසින් පත් කරන ලද සාමාජිකයින් දෙදෙනෙකුගෙන් ද සමන්විත වේ.

බුද්ධශාසන අරමුදල

දැක්ම              -: "බොදු පිළවෙත් රකින,සාරධර්ම සපිරි ගුණගරුක දැහැමි සමාජයක් බිහිකිරීම."

මෙහෙවර          -: ‍සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කිරීම හා පෝෂණය කිරීම සඳහා භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ ආධ්‍යාත්මික හා සමාජ සංවර්ධනයට දායක වෙමින් , විහාරස්ථානයන්හි ප්‍රත්‍ය පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමෙන් බුද්ධශාසනයේ ථිර පැවැත්ම වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම.

විෂය පථය         -: බුද්ධශාසන අරමුදල 1990 අංක දරන පනතින් ස්ථාපිත කර ඇති අතර බුද්ධශාසනය ආරක්ෂා කිරීම සහ පෝෂණය කිරීම සදහා ආයතන පිහිටුවීම සහස බුද්ධශාසනය ආරක්ෂා කිරීමෙහි සහ පෝෂණය කිරීමෙහි නිරතව සිටින ආයතන කළමණාකරනයෙහි ලා සහාය වීම ද අරමුදලේ කාර්යය කරගෙන යාමට ආනුශංගික වන හෝ හිතකර වන වෙනත් සියලු ක්‍රියාවන් සහ කටයුතු කිරීම සඳහා බුද්ධශාසන අරමුදල කටයුතු කළ යුතු බව එම පනතින් නියම කර ඇත.

බුද්ධශාසන අරමුදලේ පරිපාලනය

ශ්‍රී ලංකා සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් 1990 සැප්තැම්බර් 26 වෙනි දින අනුමත කරන ලද 1990 අංක 35 දරන බුද්ධශාසන අරමුදල් පනතට අනුව අරමුදල් පරිපාලනය සහ කළමණාකරනය වෙනුවෙන් පනතේ විධිවිධාන පරිදි පහත දැක්වෙන තැනැත්තන්ගෙන් සමන්විත පාලක මණ්ඩලයක් පත් කරනු ලැබ ඇත.

 1. ජනරජයේ ජනාධිපති වරයා හෝ ඔහු විසින් නම් කරනු ලබන , කැබිනට් මණ්ඩලයේ යම් සාමාජිකයෙක්.
 2. පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායකවරයා හෝ ඔහුගේ නාමිකයා.
 3. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 45 වන ව්‍යවස්ථාව යටතේ පත් කරනු ලැබූ ද බුද්ධශාසන විෂය භාරකර ඇත්තාවූ අමාත්‍යවරයා.
 4. බුද්ධශාසන විෂය භාර අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා.
 5. මහා භාරකාරවරයා සහ
 6. ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරනු ලබන වෙනත් සාමාජිකයින් දෙදෙනෙක්.

බුද්ධශාසන අරමුදලේ පාලක මණ්ඩලය

 • පාලක මණ්ඩලයේ සභාපති
  • ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මැති තුමා,
   ගරු බුද්ධශාසන හා අධිකරණ අමාත්‍ය
 • පාලක මණ්ඩලයේ සාමාජික මණ්ඩලය
  • පූජ්‍ය ආචාර්ය වැලමිටියාවේ කුසල ධම්ම නායක ස්වාමීන් වහන්සේ
   කුලපති - කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය
   පරිවෙනාධිපති- පෑලියගොඩ , විද්‍යාලංකාර විශ්ව විද්‍යාලය.
  • පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන ස්වාමීන් වහන්සේ
   ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී.
  • ගරු විපක්ෂ නායක තුමාගේ නියෝජිත.
  • වසන්ත ඒකනායක මහතා
   ලේකම්, බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය.
  • තරංගනී කීනවින්න දිසානායක මිය
   ශ්‍රී ලංකාවේ මහා භාරකාර තැන.

බුද්ධශාසන අරමුදලේ කාර්යය මණ්ඩලයේ කාරියාලය, කොළඹ 07 විජේරාම මාවතේ අංක 115 දරන ස්ථානයේ , ලේකම්වරයෙකු යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. ගිණුම් හා මූල්‍ය කටයුතු සදහා ගණකාධිකාරී වරයෙක් ද , සහායක කාර්යය මණ්ඩලය වශයෙන් සංවර්ධන සහකාරවරුන් 05 දෙනෙකු සහ රාජ්‍ය කළමණාකරන සේවයේ නිලධාරියෙකු බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ කාර්යය මණ්ඩලයෙන් බුද්ධශාසන අරමුදලේ කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා අනුයුක්ත කර ඇත.

බුද්ධශාසන අරමුදලින් ඉටුකරනු ලබන කාර්යයන්

01.1990 අංක 35 දරන බුද්ධශාසන අරමුදල් පනතින්

 • බුද්ධශාසනය ආරක්ෂා කිරීම හා බුද්ධශාසනය පෝෂණය කිරීම.
 • අරමුදල් එකත් කිරීම හා අරමුදල් සම්පාදනය කිරීම.
 • දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් ලැබෙන මුදල් හා ආධාර අරමුදලට භාර ගැනීම.
 • බුද්ධශාසන අරමුදල විහාරස්ථානයකට කරනු ලබන පරිත්‍යාගයේ ප්‍රමාණයට, දේශීය ආදායම් බදු මුදලින් නිදහස් වීමට අවශ්‍ය සහතික නිකුත් කිරීම.
 • බුද්ධශාසනයේ උන්නතිය උදෙසා දහම් පොත් පත් මුද්‍රණය කිරීම.

වශයෙන් පනතින් නියම වූ කාර්යයන් හා සමගාමීව බුද්ධශාසනයේ අභිවෘද්ධිය සහ සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය සඳහා බුද්ධශාසන අරමුදලෙන් පහත සදහන් ශාසනික සේවාවන් ඉටු කිරීම කරගෙන යනු ලැබේ.

 • සාමණේර ආයතන සඳහා මාසිකව මූල්‍යාධාර පිරිනැමීම.
 • සාමණේර ආයතනවල සාමණේර භික්ෂූන් වහන්සේලා සඳහා වර්ෂ අවසාන විභාගය පැවැත්වීම.
 • සාමණේර භික්ෂූන් වහන්සේලා සඳහා විශේෂ කැපකරු මාසික ශිෂ්‍යාධාර පිරිනැමීම.
 • උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල විහාරස්ථානයන්හි හා සිල්මාතා ආරාමයන් හි මූලික පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.
 • දිවයින පුරා පිහිටි අඩු පහසුකම් සහිත විහාරස්ථානයන්හි භෞතික අවශ්‍යතා සපුරාලීම පිණිස කැපකාර ආයතන හදුන්වා දීමේ වැඩසටහන.
 • වැඩිහිටි වියේ දි පැවැදි බිමට ඇතුළත් වූ භික්ෂූන් වහන්සේලා සඳහා භික්ෂු ප්‍රතිපදාවට අයත් වත් පිළිවෙත් සහ මූලික දහම් දැනුම ලබා දීමේ වැඩ සටහන.
 • උපසම්පදා භික්ෂූන් වහන්සේලා සඳහා වෛද්‍යාධාර ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මූලික කටයුතු ඉටු කිරීම.

බුද්ධශාසන අරමුදලේ මූල්‍ය ප්‍රභවයන්හි මූලාශ්‍ර

බුද්ධශාසන කාර්යයන් සඳහා අරමුදල් එකතු කිරීම හා සම්පාදනය කිරීමේ කටයුතු බුද්ධශාසන අරමුදල මඟින් කරනු ලබන අතර , 1990 අංක 35 දරන පනතේ විධි විධාන පරිදි පහත සඳහන් සියලුම මුදල් අරමුදලේ මූල්‍ය ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා දායක කරගනු ලැබේ.

 1. දේශීය පරිත්‍යාගශීලීන් විසින් අරමුදල වෙත කරනු ලබන දායකත්වය.
 2. රාජ්‍ය ආයතන හෝ රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලින් කරනු ලබන මූලධන දායකත්වය.
 3. විදේශීය රාජ්‍යයන් හා පරිත්‍යාගශීලීන් විසින් අරමුදල වෙත කරනු ලබන විශේෂිත පරිත්‍යාග.
 4. අරමුදල මඟින් කරනු ලැබූ ආයෝජනයන් හි පොලී ආදායම.

ධර්ම ග්‍රන්ථ අලෙවි කිරීම

 • අලෙවියට ඇති ධර්ම ග්‍රන්ථ.
  • පාලි ටීකා ග්‍රන්ථ 11
   1. දීඝ නිකාය ටීකා (සිලක්ඛන්ධ වග්ග)
   2. දීඝ නිකාය ටීකා (මහා වග්ග)
   3. දීඝ නිකාය ටීකා (පාථික වග්ග)
   4. මජ්ජිම නිකාය මූල පණ්නාසක ටීකාව- i කොටස
   5. මජ්ජිම නිකාය මූල පණ්නාසක ටීකාව- ii කොටස
   6. මජ්ජිම නිකාය මජ්ජිම පණ්නාසක ටීකාව
   7. මජ්ජිම නිකාය උපරි පණ්නාසක ටීකාව
   8. සංයුක්ත නිකාය ටීකා(සගාථ වග්ග)
   9. මනෝරථපූරණී නම් වූ අංගුත්තරනිකායට්ඨකථා ටීකාව
   10. අභිධම්මත්ථ විභාවනී ටීකාව
   11. විසුද්ධිමග්ග ටීකාව
 • 2600 Years of Buddhism ග්‍රන්ථය
  පිටු 600 කින් යුතු දේශීය හා විදේශීය විද්වතුන් විසින් රචිත බුදු දහම පිළිබඳ ලිපි ඇතුළත් සාර සංග්‍රහය - ශ්‍රාස්ත්‍රීය ලිපි එකතුව.
 • පාලි අට්ඨකතා සහ වෙනත් ධර්ම ග්‍රන්ථ
  මිළ දී ගැනීම කාර්යාල වේලාවන් හිදී බුද්ධ ශාසන අරමුදල් කාර්යාලයෙන්.
 • බුද්ධජයන්ති සමරු කාසි
  2500 බුද්ධ ජයන්තිය සමරුව වෙනුවෙන් නිකුත් කළ බුද්ධ ජයන්ති තිළිණ කාසි.
 • මබුද්ධශාසන අරමුදල වෙත රු:200,000/= කට වැඩියෙන් ආධාර කරනු ලබන පරිත්‍යාගහීලීන් වෙත බුද්ධ ජයන්ති තිළිණ කෘතිය බැගින් බුද්ධශාසන අමාත්‍ය තුමාගේ සුරතින් ප්‍රධානය කිරීමට බලාපොරොත්තුවේ. සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය සහ සංවර්ධනය සඳහා මහජන ආධාර හා පරිත්‍යාග ලබා ගැනීම.
 • පනත යටතේ පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ පරිත්‍යාග අරමුදලින් ක්‍රියාත්මක වන ජනාධිපති තුමාගේ මගපෙන්වීම හා උපදෙස් මත ජනාධිපති තුමා විසින් හා විරුද්ධ පක්ෂ නායක විසින් පත් කරන සාමාජිකයින්ගෙන්, මහා නායක හිමිවරුන්ගෙන් සහ විද්වතුන්ගෙන් සමන්විත පාලක මණ්ඩලය මඟින් පාලනය වන බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති රාජ්‍ය ආයතනයකි..

සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය සහ සංවර්ධනය සඳහා මහජන ආධාර හා පරිත්‍යාග ලබා ගැනීම

බුද්ධශාසනය ආරක්ෂා කිරීම , පෝෂණය කිරීම සහ බුද්ධශාසනයේ උන්නතිය උදෙසා විදේශීය වුව ද දේශීය වුවද කවර වූ හෝ ප්‍රභවයකින් මුදල් චංචල හෝ නිශ්චල දේපල වශයෙන් ලැබෙන පරිත්‍යාග භාර ගැනීමට පනතට අනුව බුද්ධශාසන අරමුදලට හැකි වන්නේ ය.

දැනට බුද්ධශාසන අරමුදල මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන බෞද්ධ ක්‍රියාකාරකම්

 • සාමණේර ආයතන සඳහා ආධාර ලබා දීම.
 • සාමණේර ශිෂ්‍යාධාර ලබා දීම.
 • දුෂ්කර විහාරස්ථාන සංවර්ධනය හා ප්‍රත්‍ය පහසුකම් සැපයීම.
 • වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවූ දඔදිව වන්දනා කර නැති භික්ෂූන් වහන්සේලා දඔදිව වන්දනා කරවීම.
 • භික්ෂූන් වහන්සේලා සඳහා වෛද්‍ය ආධාර ලබා දීම.
 • සාමණේර භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ධර්මාවබෝධය සඳහා මඟ පෙන්වීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 • බුද්ධශාසනයේ උන්නතිය සඳහා ජනතාවගේ දහම් දැනුම වර්ධනය සඳහා කටයුතු කිරීම.

පරිත්‍යාග වශයෙන් ලබාදෙන මුදල් බුද්ධශාසන අරමුදල නමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ පවත්වාගෙන යනු ලබන අංක 51002 ගිණුමට හෝ කොළඹ 07, ටොරින්ටන් ශාඛාව , ලංකා බැංකුවේ ගිණුම් අංක 0075734470 ගිණුමට බැර කිරීම මැනවි.

 

vesak3

Raharata Charika

vihara-namawaliya

නවතම දර්ශන