අනෙකුත් විස්තර:

ඕනෑම විස්තරක් දැනගැනීමට අප හා සම්බන්ධ වෙන්න

සම්බන්ධතා

ගරු. අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

නම හා තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය) ෆැක්ස්  
ගරු. මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යතුමා 
බුද්ධශාසන සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය
011 2303285 011 2303275  

කේ.එච්.රවීන්ද්‍ර තුෂාර සමරවික්‍රම මහතා

පෞද්ගලික ලේකම්
011 5979999 011 2303275  

කිත්සිරි ගංගානාත් අභයගුණවර්ධන  මහතා 

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
011 2303270    

ඒ්.ඒම්.රත්නායක මහතා

සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
011 2303283    

ජේ.යෝගරාජ් මහතා 

මාධ්‍ය ලේකම්
011 2300511  0112307335

 

ඒම්.ඒම්.ඒම්.ෆර්සාන් මහතා

මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී
011 2303275  0112303275  

මහේෂ් ලක්මාල් ‌ෙහේමජිත් අමරසිංහ මහතා

‌පෞද්ගලික සහකාර
011 2303275  0112303275  

අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ගේ විස්තර

නම හා තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය) ෆැක්ස් දිගුව
ඒම්.කේ.බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර මහතා
ලේකම්
011 2307430 011 2307406 400
ආර්.පී.ආර්.අමරසිංහ මිය
අතිරේක ලේකම් (පාලන)
011 2307690 011 2307688  300
ඒම්.ඒන්.පී.ගුණරත්න මහත්මිය
අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)
011 2307403 011 2300513  402
ජී.ඒස්.කේ.සිල්වා මිය
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
011 2307673 011 2307691  301
යූ.ඒස්.‌කේ.‌දෙනාවත්ත මිය
‌ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ‌ලේකම් (පාලන)
011 2307399    304
කේ.‌කේ.කනේරු මිය
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

011 2307693

 011-2307405  406
රුචිර විතාන මහතා
අධ්‍යක්ෂ (පූජාභූමි)

011 2303294

 

 207
ඩබ්.පී.ඒන්.විජේසිංහ මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
011 2307699   212
ජී.ඒන්.මුණවීර මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
0112307398   407
ඒල්.වී.‌හෙට්ටිආරච්චි මහතා
සහකාර ලේකම් (පාලන)
 011 2303287    309
ඩබ්.ඒම්.ටී.‌කේ.ගුණවර්ධන
ගණකාධිකාරී
 011 2307409    407
ආර්.ඒ.එන්.ප්‍රියදර්ශණී
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
 011 3119876    403
ඩි. එස්. සුනිල් සමරසිංහ මහතා
පරිපාලන නිලධාරි
 011-2307402    305
පී.සිරිවර්ධන මහතා
‌ලේකම්තුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ‌ලේකම්
 011-2307905    410
 පාලන අංශය  011-3638402    306
 බුද්ධශාසන අරමුදල  011-2679969    
 රජයේ විගණන අංශය  011-2307401    250
‌තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය  011-2307095    506
පොදු දුරකථනය  011-2307694 011-2307674