බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව

බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටුවිම හා එහි කාර්යයන්

සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබද දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම සඳහා පත්කරන ලද කමිටුවේ නිර්දේශයක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් 1981 ජුනි මස 01 වැනි දින බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව කොළඹ 07 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල මාවතේ අංක 135 දරණ ස්ථානයෙහිදී ආරම්භ කරන ලදි.

එහි අරමුණු මූලික වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදා දැක්වේ. ඒවා නම්,

 1. බුද්ධ ශාසනය නගා සිටුවිම, දියුණු කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම
 2. බෞද්ධ සංස්කාතිය නගා සිටුවීම, වැඩි දියුණු කිරීම සහ බාහිර බලපෑම් වලින් එය ආරක්ෂා කිරීම
 3. 1931 බෞද්ධ විහාර දේවාලගම් පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම

 

දෙපාර්තමේන්තුවේ විවිධ කාර්යයන්

 1. දහම් පාසල් ගුරු භවතුන් සඳහා දහම් සරසවිය වැඩසටහන යටතේ ඩිප්ලෝමා සහතික පත්‍රයක් ලබාදීම
 2. පාලි භාෂාව ප්‍රවර්ධන පාඨමාලාව - දහම් පාසල් ගුරු භවතුන්ගේ පාලි භාෂා ප්‍රවර්ධනය සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීම
 3. දහම් පාසල් ගුරු භවතුන් සඳහා වෛද්‍යාධාර - හෘද හා වකුගඩු ශල්‍යකර්ම සඳහා
 4. දහම් පාසල් සිසුන්ගේ පැමිණීම දිරිගැන්වීම සඳහා සිසු නිපුණතා ගිණුම් පොත් ප්‍රදානය කිරීම
 5. විහාරස්ථාන සංවර්ධන කටයුතු සඳහා මූල්‍ය ආධාර ලබාදීම
 6. සිව්පස ආධාර ලබාදීම
 7. ලේඛකාධාර යටතේ පොත් මිලදි ගැනීම
 8. දුෂ්කර විහාරස්ථාන සඳහා ආධාර ලබාදීම
 9. භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ උපසම්පදා උත්සව සඳහා ආධාර කිරීම
 10. දස සිල් මාතා ආරාම ලියාපදිංචි කිරීම
 11. සිල්මාතා හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම
 12. විහාර කාර්ය සාධක සමිති ලියාපදිංචි කිරීම
 13. දුරකතන, ජලය සහ විදුලිය සහන මිලට ලබාදීමට ලිපි නිකුත් කිරීම
 14. අටපිරිකර සිවුරු නිෂ්පාදන ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම
 15. නව සාමණේර හා උපසම්පදා ප්‍රකාශයක් ලියාපදිංචි කර පිටපතක් නිකුත් කිරීම
 16. උපැවිදි සහතිකයක් නිකුත් කිරීම ( සාමණේර හා උපසම්පදා ලියාපදිංචි අංකයක් ඇති විට)
 17. පෙර ලියාපදිංචි කළ ප්‍රකාශයක පිටපතක් නිකුත් කිරීම
 18. භික්ෂු හැඳුනුම්පත් සදහා ලැබෙන අයඳුම්පත්‍ර පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කිරීම
 19. දහම් පාසල් ගුරු භවතුන් සඳහා නිල ඇඳුම් හා පුස්තකාල දීමනා ලබා දීම
 20. දහම් පාසල් ගුරු හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම
 21. දහම් පාසල් ලියාපදිංචි කිරීම
 22. විහාරස්ථාන ලියාපදිංචි කිරීම
 23. විහාරස්ථාන හා දේවාල සතු ඉඩම් බදු දීම
 24. අපවත් වූ ස්වාමින් වහන්සේලා සතු වූ බැංකු මුදල් නිදහස් කිරීම
 25. විහාරස්ථාන හා දේවාල සන්තක ඉඩම්වල ගස් කැපීම හා විකිණීමට අනුමැතිය ලබා දීම
 26. පූජා ඔප්පු සඳහා නිර්දේශ ලබාදීම
 27. භික්ෂූන් වහන්සේලා විසින් පෞද්ගලිකව මිලදී ගත් දේපල සඟ සතු නොවන බව දැනුම් දීම
 28. වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සතු ඉඩම්වල ආරණ්‍ය ඉදිකිරීමට නිර්දේශ ලබාදීම
 29. විහාර දේවාලගම් ආඥා පනතේ 4(1) පාලනයේ පවතින විහාරස්ථානවල භාරකාර පත්වීම්
 30. විහාර දේවාලගම් ආඥා පනතේ 4(1) වගන්තිය යටතේ පාලනය වන  දේවාල සඳහා බස්නායක නිලමේවරුන් පත්වීම්
 31. 4 (1) පාලනය යටතේ පවතින භාරකාර සිද්ධස්ථාන වල විගණන කටයුතු සිදු කිරීම
 32. අපවත් වූ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ වාහන පවරා ගැනීම
 33. මැණික් බලපත්‍ර සඳහා නිර්දේශය ලබාගැනීම
 34. රජයට අත්පත් කරගත් සිද්ධස්ථාන සන්තක දේපල වෙනුවෙන් තැන්පත් කර ඇති වන්දි මුදල් නිදහස් කිරීමට අදාළ නිර්දේශය ලබාදීම
 35. තොරතුරු මුදා හැරීම - දෙපාර්තමේන්තුව සතු තොරතුරු

1981 ජුනි මස 01 වන දින ආරම්භ කරන ලද බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ වර්ෂ 2003.12.31 දින දක්වා ප්‍රධාන නිල නාමය බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් වශයෙන් භාවිත කළ අතර 2004.01.01 දින සිට එය බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල් ලෙසින් භාවිත කොට ඇත.

 

බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස්වරු

1981. 06. 01 - 1984. 12. 31   අර්ඩ්ලි පී.රත්වත්ත මහතා
1985. 01. 01 - 1988. 06. 30   අභය විරකෝන් මහතා
1988. 07. 01 - 1996. 06. 30   එස්. කාරියවසම් මහතා
1996. 07. 01 - 1998. 08. 31   ඩබ්ලිව්.පී.ඩී.පී. වීරවර්ධන මහතා
1998. 09. 01 - 2000. 08. 01   කේ. කළුපහන මහතා
2000. 08. 02 - 2002. 08. 24   ඩී.පී.හීනටිමුල්ල මහතා
2002. 08. 25 - 2003. 12. 31   එච්.ඩබ්ලිව්.ඩී.සුනිල් මහතා

 

බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල් වරු

2004. 01. 01 - 2007 06. 30    එච්.ඩබ්ලිව්.ඩී.සුනිල් මහතා
2007. 07. 05  සිට                   චන්ද්‍රප්‍රේම ගමගේ මහතා

 

vesak3

Raharata Charika

vihara-namawaliya

නවතම දර්ශන