විහාර නාමාවලිය

බෞද්ධ විහාරස්ථාන ප්‍රමුඛ ශ්‍රි ලංකාවේ ආගමික සිද්ධස්ථාන පිළිබද තොරතුරු මෙමගින් ලබාගත හැක. දිස්ත්‍රික්ක අනුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස අනුව විහාරස්ථාන ලේඛන ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇත. මෙම තොරතුරු දිවයින පුරා පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් සේවයේ යෙදී සිටින බෞද්ධ කටයුතු ක්ෂෙත්‍ර නිලධාරීන් විසින් ‍info13.info වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් කරනු ලබයි. මේ වන විට දිවයින පුරා පිහිටි විහාරස්ථාන තොරතුරු වලින් 98% ක් පමණ තොරතුරු ඇතුලත් කර ඇත.

 

 

vesak3

Raharata Charika

vihara-namawaliya

නවතම දර්ශන