මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා සොභා සංසඳය මඟින් විහාරමහාදේවි උද්‍යානයේ ලෝක පරිසර දිනයට සමගාමීව පැවැත්වෙන ප්‍රදර්ශනය සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කුටියක් පවත්වාගෙන යමින් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් පරිසරයට වන හානිකර බලපෑම පිළිබඳව මහ ජනතාව දැනුවත් කිරීමද සිදුකරන ලදි.මෙහිදී අත් පත්‍රිකා බෙදා හරිමින් හා ප්‍රදර්ශන පුවරු භාවිතා කරමින් ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණෙන මහජනතාවට දුම්වැටි සහ මද්‍යසාර වලින් වන හානිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම් සිදුකරන ලදි.

pic3 pic4

 

vesak3

Raharata Charika

vihara-namawaliya

නවතම දර්ශන