මතින් නිදහස් රටක්

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි මතින් නිදහස් රටක් තේමාව යටතේ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සඳහා ප්‍රජාව දිරිගැන්වීම සහ දැනුවත් කිරීම ඉලක්ක කර ගනිමින් කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක වල සියලුම ප්‍රාදේශීය කාර්යාල මූලික කරගෙන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.මෙහිදී මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය පිළිබඳව දහම් පාසල් සිසුන්, ගුරුවරුන් ඇතුළු සමස්ත ප්‍රජාවම දැනුවත් කරමින් මුලු දැයම මතින් නිදහස් රටක් බිහිකිරීමට දායක කරගැනීම අරමුණ වේ.කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල ඉහළ ශ්‍රේණිවල ඉගෙනුම ලබන දහම් පාසල් සිසුන් හා ගුරුවරුන් ඇතුළු කණ්ඩායම් සහභාගි කරගෙන මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය පිළිබඳ වැඩමුළු සහ කෙටි පා ගමන් සංවිධානය කිරීම මෙහිදී සිදුකරණු ලැබේ.

 pict1 pict2

 

vesak3

Raharata Charika

vihara-namawaliya

නවතම දර්ශන