ප්‍රකාශන

පාලි ටීකා (සිංහල) පොත් මිලගණන්
අංකය පොතේ නම මිල රු.
01 දීඝනිකාය ටීකා (සීලක්‍ඛන්ධ වග්ග) 1990.00
02 දීඝනිකාය ටීකා (මහාවග්ගය) 1520.00
03 දීඝනිකාය ටීකා (පාඨිකවග්ගය) 1310.00
04 මජ්ජිමනිකාය මූල පණ්ණාසක ටීකාව - I කොටස 1650.00
05 මජ්ජිමනිකාය මූල පණ්ණාසක ටීකාව - II කොටස 1520.00
06 මජ්ජිමනිකාය මජ්ජිම පණ්ණාසක ටීකාව 1100.00
07 මජ්ජිමනිකාය උපරි පණ්ණාසක ටීකාව 1220.00
08 සංයුක්තනිකාය ටීකා (සගාථ වග්ග) 1600.00
09 මනේරථපූර්ණී නම් වූ අංගුත්තරනිකායට්ඨකතා ටීකාව 1290.00
10 අභිධම්මත්ථ විභාවනී ටීකාව 1475.00
11 විසුද්ධිමග්ග ටීකාව 1550.00

පාලි ටීකා (සිංහල) ග්‍රන්ථ සියල්ල එකවර මිලදී ගන්නේ නම් 20% ක වට්ටමක් සමඟ එකතුව රු. 12980/-

 

progress