මුල් පිටුව » අපේ කණ්ඩායම

අපේ කණ්ඩායම

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

එම්.එන්.පී. ගුණරත්න මිය
අතිරේක ලේකම් (පාලන)
එච්.එන් කුමාරි මිය
අතිරේක ලේකම් (ආගමික කටයුතු)
හේමන්ති කුමාරි මිය
ජ්යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(පාලන)
අධ්‍යක්ෂක (සංවර්ධන)
නිෂාන්ත පුෂ්පකුමාර මයා
අධ්‍යක්ෂක (සැලසුම්)
චතුර මිහිදුම් මහතා
අධ්‍යක්ෂක (පූජාභූමි)
ඩබ්.ආර්. ගමගේ මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
එන්.ඒ.ජී.එස්.වීරරත්න මහතා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
අසංක රත්ණායක මහතා
ජේ්‍යෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ආගමික කටයුතු)
ඩබ්.එම්.ටී.කේ. ගුණවර්ධන මහතා
ගණකාධිකාරී

සී.කේ.විජේමාන්න මහත්මිය
අතිරේක ලේකම් - (පාලන/මධ්‍යස්ථාන පාලන/විදේශ)
දුරකතනය - +94 11 2885970
ටී. එන්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා
අතිරේක ලේකම් - (සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන)
දුරකතනය - +94 11 2872020
එම්. පි. මධුවන්ති මහත්මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි
දුරකතනය: +94 011-2872267
එල්.වි. හෙට්ටිආරච්චි මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)
Tel: 011 2879080
ගණකාධිකාරී
දුරකතනය: - +94 11 3560943 /+94 71 3073915
කේ.එම්.පී.කේ. කුලතුංග මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ - සැලසුම්
දුරකතනය: +94 11 2872029
ප්‍රසාද් රණසිංහ මහතා
 අධ්‍යක්ෂ - (සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන )
දුරකතනය: +94 11 2187117
සංජීවනී චන්දිමා වික්‍රම මහත්මිය
සහකාර ලේකම් (සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන)
Tel: +94 11 2877120
ටී.ශ්‍රීරජීවන් මහතා
සහකාර ලේකම් (පාලන/මධ්‍යස්ථාන පාලන/විදේශ)
දුරකතනය: 011 2888505
බී.ආර්.රණසිංහ මහත්මිය
ගණකාධිකාරී
Tel: 011 2875408
එස්.එන්. ආරියරත්න මහත්මිය
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - (සැලසුම් )