මුල් පිටුව » අපේ කණ්ඩායම

අපේ කණ්ඩායම

එම්.එන්.පී. ගුණරත්න මිය
අතිරේක ලේකම් (පාලන)
ඩී.එන්. නානායක්කාර මහතා
අතිරේක ලේකම් (ආගමික කටයුතු)
ජේ.සී. රණේපුර මහතා
අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)
ජී.එස්.කේ. සිල්වා මිය
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
හේමන්ති කුමාරි මිය
ජ්යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(පාලන)
කේ.කේ.සී. කනේරු මිය
අධ්‍යක්ෂක (සංවර්ධන)
රුචිර විතාන මහතා
අධ්‍යක්ෂක (පූජාභූමි)
ඩබ්.ආර්. ගමගේ මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
එස්.කේ. දයානන්ද මිය
අධ්‍යක්ෂක (සැලසුම්)
ජී.එන්. මුණවීර මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
එල්.වී. හෙට්ටිආරච්චි මහතා
සහකාර ලේකම් (පාලන)
ඩබ්.එම්.ටී.කේ. ගුණවර්ධන මහතා
ගණකාධිකාරී
ඊ.ජේ. තිලකරත්න මහතා
නීති නිලධාරී

අනෝජා පී. ගුරුගේ මහත්මිය
අතිරේක ලේකම් - (පාලන/මධ්‍යස්ථාන පාලන/විදේශ)
දුරකතනය - +94 11 2885970
ටී. එන්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා
අතිරේක ලේකම් - (සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන)
දුරකතනය - +94 11 2872020
අජිතා කුමාරි ලක්ෂ්මන් මහත්මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි
දුරකතනය: +94 011-2872267
ජනිත හතරසිංහ මහතා
ගණකාධිකාරී
දුරකතනය: - +94 11 3560943 /+94 71 3073915
කේ.එම්.පී.කේ. කුලතුංග මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ - සැලසුම්
දුරකතනය: +94 11 2872029
ප්‍රසාද් රණසිංහ මහතා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - (සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන )
දුරකතනය: +94 11 2187117
ඩබ්.එම්.ටී.යූ. විජේරත්න මහත්මිය
සහකාර ලේකම් (සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන )
දුරකතනය: +94 11 2877120
භාග්‍යා සී කටුදෙණිය මහත්මිය
සහකාර ලේකම් (පාලන/මධ්‍යස්ථාන පාලන/විදේශ)
දුරකතනය: 011 2888505
එස්.එන්. ආරියරත්න මහත්මිය
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - (සැලසුම් )
පී.ඒ. කරුණාතිලක මහතා
පරිපාලන නිලධාරි