මුල් පිටුව » පසුබිම

පසුබිම

බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය ලෙස බෞද්ධාගමික විෂයය පථයටම පමණක් වෙන්වූ අමාත්‍යාංශයක් ලෙස 1988 ජූනි මස 16 දින සිට ස්ථාපිත කර ඇති මෙම අමාත්‍යාංශයට ආරම්භයේදී අයත්වූ බෞද්ධාගමික කාර්යයභාරයට අමතරව පසුකාලීනව ආගමික කටයුතු හා සමගාමීව පවතින සදාචාර සංවර්ධන, ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධන ආදී විෂයය කොටස්ද ඇතුලත් කරමින් අමාත්‍යාංශ නාමය සංශෝධනයන්ට භාජනය කර ඇත.

ඉන් අනතුරුව සියළුම ආගම් පිළිබඳ කටයුතු එකම අමාත්‍යාංශයක පාලනයට පත්කිරීම මත අංක 2187/27- 2020 අගෝස්තු 09 දිනැති ගැසට් නිවේදනය මඟින් මෙම අමාත්‍යාංශය බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ලෙස ස්ථාපිත කර ඇත.

වර්තමානයේ මෙම අමාත්‍යාංශ කාර්යය භාරය, බෞද්ධාගමික, අන්‍ය ආගමික හා සංස්කෘතික යන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර 3ක් ඔස්සේ විහිදී පවතී. මෙරට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 9 වන වගන්තියේ දක්වා ඇති පරිදි ශ්‍රි ලංකා ජනරජය බුද්ධාගමට ප්‍රමුඛස්ථානය පිරිනමන්නේය, බුද්ධශාසනය සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කිරීම රජයේ වගකීම විය යුත්තේය යන්න යටතේ එකී කාර්යයභාරය ඉටු කිරීම අප අමත්‍යාංශයට පැවරී ඇති අතර ඒ වෙනුවෙන් බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව හා බුද්ධශාසන අරමුදලද අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතී.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 9 වන වගන්තියේ දක්වා ඇති පරිදි සියළුම ආගම් වලට පිරිනැමෙන අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර දිය යුතු අතර ඒ වෙනුවෙන් අදාල ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තු, ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව අමාත්‍යාංශ විෂයය යටතේ පවතින අතර සංස්කෘතික ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවර්ධනයට අදාල විෂය කටයුතුද වෙනම ස්ථාපිත සංස්කෘතික අංශය මඟින් සිදුවේ.