ඓතිහාසික අයෝත්‍යයා නුවර පූජාභූමිය වැදපුදා ගැනීම…

ජූනි 8th, 2023

ශ්‍රී ලංකාවේ උපසම්පදාව නැවත පිහිටුවා සංඝ සාසනය යළි ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට මීට වසර 270කට පෙර සරණංකර සංඝරාජ මාහිමියන් උපසම්පදා පිහිටූවා සියම් මහා නිකාය ලංකාවේ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම උදෙසා, මහත් දුෂ්කරක්‍රියා කරමින් එවකට තායිලන්තයේ රාජ අනුග්‍රහයෙන් සියමේ ලංකාවංස නිකායේ මහා උපාලි තෙරුන් වැඩසිට පිටත්වූ ඓතිහාසික පූජා භූමියේ දී