මුල් පිටුව » නිතර අසන ප්‍රශ්න

නිතර අසන ප්‍රශ්න

අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා මගින් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය

මේ සදහා අදාල ඉල්ලුම් පත්‍රය බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැක. ඒ සමග අදාල ලියවිලි සංවර්ධන අංශය වෙත යොමුකරන්න

අදාල ඉල්ලුම් පත්‍රය බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැක. ඒ සමග අදාල ලියවිලි සංවර්ධන අංශය වෙත යොමුකරන්න

බුද්ධශාසන අරමුදල 011 – 3158872 අමතා විස්තර ලබාගත හැක

ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ නිර්දේශ සහිතව බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තුමේන්තුවට ඉල්ලීමක් කරන්න

ලියාපදිංචි කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය සමග බුද්ධශාසන අරමුදලට ඉල්ලීමක් කරන්න

ඒ සදහා පූජාභූමි අමාත්‍යාංශයෙන් 011 – 2307693 අමතා විස්තර ලබා ගත හැක

බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා වෙත ලියාලදිංචිය සදහා ඉල්ලීම් ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරීම

අදාල භාණ්ඩ වල නැව් ගත කළ බිල්පත් අමාත්‍යාංශය වෙත ඉල්ලීම් ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරීම