මුල් පිටුව » ප්‍රකාශන

ප්‍රකාශන

පොත් ලැයිස්තුව පාලි අත්ත කතා (ඉංග්‍රීසි)

# පොතේ නම මිල රු.
01 ජාතක පාලි (v) 599.65
02 ධම්මපදට්ඨකථා (ii) 770.50
03 විශාදජන විලාසිනී (ii) 623.10
04 ධම්මපදට්ඨකථා (i) 857.60
05 මදුරත්ත විලාසිනී 709.22
06 පාපංච සුදානි මජිනිමා නිකාය (iii) 695.21