බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා වැඩ භාර ගනී.

මැයි 26th, 2022

බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා 2022.05.24 දින වැඩ භාරගෙන ඇත. ඊට පෙර ඔහු වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කර ඇත.

මෙම අවස්ථාවට බුද්ධ ශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු විදුර වික්‍රමනායක මහතා ඇතුළු අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියලුම දෙපාර්තමේන්තු, ආයතන ප්‍රධානීන් ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් එක්ව සිටියහ.