මුල් පිටුව » භික්ෂූන් සඳහා පහසුකම්

භික්ෂූන් සඳහා පහසුකම්

 • අධ්‍යාපන
  • ඉංග්‍රීසි/දෙමළ/චීන භාෂා හා තොරතුරු තාක්‍ෂණය
  • සාමණේර පුහුණු වැඩසටහන්.
  • වැඩිහිටි භික්‍ෂු අධ්‍යාපනය.
 • වෛද්‍යාධාර
  • බුදුපුත් සුරක්‍ෂා, සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂා ක්‍රම.
  • මාසික වෛද්‍ය ආධාර ලබාදීම.
 • දීමනා
  • කැපකරු ශිෂ්‍යාධාර ක්‍රමය.
  • අවුරුදු 90 ට වැඩි භික්‍ෂූන් සඳහා මූල්‍යාධාර ලබාදීම.