මුල් පිටුව » විමසීම් විස්තර

විමසීම් විස්තර

නම සහ තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය) ෆැක්ස් දිගුව ජංගම ඊමේල්
සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා
ලේකම්
011 2307430 011 2307406  400 071 803 05 51 vpsomarathne@gmail.com
එම්.එන්.පී. ගුණරත්න මිය
අතිරේක ලේකම් (පාලන)
011 2307690 011 2307688  300 071 8108718 nalikagunarathna66 @gmail.com
කේ.ජී.එච්.එච්.ආර්.කිරිඇල්ල මහතා
අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)
011 2307403 011 2300513  402 071 8003827 kiriellaruwan@gmail.com
එච්.එන් කුමාරි මිය

අතිරේක ලේකම් (ආගමික කටයුතු)

011 2303297 011 2303297  500 071 4477050 kumaridbcom@gmail
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී 011 2307673  011 2307691  301
හේමන්ති කුමාරි මිය
ජේ්‍යෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(පාලන)
011 2307399  304 071 8191196
කේ.කේ.සී. කනේරු මිය
අධ්‍යක්ෂක (සංවර්ධන)
011 2307693  406 071 8179660 kaneruchampika
@gmail.com
නිෂාන්ත පුෂ්පකුමාර මයා
අධ්‍යක්ෂක (සැලසුම්)
071 8036195 nishanthapkumara1@gmail.com
චතුර මිහිදුම් මහතා
අධ්‍යක්ෂක (පූජාභූමි)
011 2303293 071 8579369 kmihidum@gmail.com
ඩබ්.ආර්. ගමගේ මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
011 2307699  212 071 4484573 wimalg165 @gmail.com
එස්.කේ. දයානන්ද මිය
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක (සැලසුම්)
 403 071 4399361 mb.planing
@gmail.com
ජී.එන්. මුණවීර මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
011 2307673  303 071 8095900 gayanimunaweera1976
@gmail.com
එල්.වී. හෙට්ටිආරච්චි මහතා
සහකාර ලේකම් (පාලන)
011 2303287  307 071 7780507 astsecadmbs
@outlook.com
ඩබ්.එම්.ටී.කේ. ගුණවර්ධන මහතා
ගණකාධිකාරී
 308 077 6753175 tthilinaa
@gmail.com
ඊ.ජේ. තිලකරත්න මහතා
නීති නිලධාරියා
legaloffmbs
@outlook.com
චිත්‍රානි ජයසිංහ මිය
ලේකම් සම්බන්ධීකාරක
011 2307905  410 071 4719055 mbsecoffice
@gmail.com
පාලන අංශය 011 2307988 306 admin
@mbs.gov.lk
සංවර්ධන අංශය 011 2307405 405 development
@mbs.gov.lk
ආගමික කටයුතු අංශය 011 2303297 500 rad
@mbs.gov.lk
ගිණුම් අංශය 308 accounts
@mbs.gov.lk
පූජාභූමි අංශය 011 3430448 501 sacredarea
@mbs.gov.lk
අභ්‍යන්තර විගණන අංශය 215 auditministry2020
@gmail.com
බුද්ධශාසන අරමුදල 011 2303293 bsfund
@mbs.gov.lk
තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය 011 2307095 506 ict
@mbs.gov.lk
රජයේ විගණන අංශය 011 2307401 250 casdgovaudit
@gmail.com
බුදුපුත් සුරක්ෂා අංශය 011 3430447
රජරට සංචාරක බංගලාව 026 2226556
ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ඒකකය 011 5769730 011 2303295 mtslgov
@gmail.com
දුරකථන මණ්ඩලය 011 2307694 /
011 2307674
ආරක්ෂක අංශය 709