මුල් පිටුව » විමසීම් විස්තර

විමසීම් විස්තර

නම සහ තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය) ෆැක්ස් දිගුව ජංගම ඊමේල්
සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා
ලේකම්
011 2307430 011 2307406  400 071 803 05 51 vpsomarathne@gmail.com
එම්.එන්.පී. ගුණරත්න මිය
අතිරේක ලේකම් (පාලන)
011 2307690 011 2307688  300 071 8108718 nalikagunarathna66 @gmail.com
අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන) 011 2307403 011 2300513  402
එච්.එන් කුමාරි මිය

අතිරේක ලේකම් (ආගමික කටයුතු)

011 2303297 011 2303297  500 071 4477050 kumaridbcom@gmail.com
පී.එස්.හෙට්ටිගේ මිය

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී

011 2307673  011 2307691  301 0773412314 pshettige@gmail.com
හේමන්ති කුමාරි මිය
ජේ්‍යෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(පාලන)
011 2307399  304 071 8191196 sasadmin@mbs.gov.lk
ජේ්‍යෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(සංවර්ධක ) 011 2307693  406 071 8179660
නිෂාන්ත පුෂ්පකුමාර මයා
අධ්‍යක්ෂක (සැලසුම්)
071 8036195 nishanthapkumara1@gmail.com
චතුර මිහිදුම් මහතා
අධ්‍යක්ෂක (පූජාභූමි)
011 2303293 071 8579369 kmihidum@gmail.com
ඩබ්.ආර්. ගමගේ මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
011 2307699  212 071 4484573 wimalg165 @gmail.com
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 011 2307673  303 071 8095900
එල්.ඩී.සී.ජයසීලි මිය
ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ආගමික කටයුතු)
011 2303287  504 0713672210 cjayaseeli@gmail.com
ඩබ්.එම්.ටී.කේ. ගුණවර්ධන මහතා
ගණකාධිකාරී
 308 077 6753175 tthilinaa@gmail.com
චිත්‍රානි ජයසිංහ මිය
සම්බන්ධීකරන ලේකම්
011 2307430  410 071 4719055 mbsecoffice@gmail.com
පාලන අංශය 011 2307988 306 adm.slmbs@gmail.com
සංවර්ධන අංශය 011 2307405 405 development@mbs.gov.lk
ආගමික කටයුතු අංශය 011 2303297 500 rad@mbs.gov.lk
ගිණුම් අංශය 308 accounts@mbs.gov.lk
පූජාභූමි අංශය 011 3430448 501 sacredarea@mbs.gov.lk
අභ්‍යන්තර විගණන අංශය 215 auditministry2020@gmail.com
බුද්ධශාසන අරමුදල 011 2303293 bsfund@mbs.gov.lk
තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය 011 2307095 506 ict@mbs.gov.lk
රජයේ විගණන අංශය 011 2307401 250 casdgovaudit@gmail.com
බුදුපුත් සුරක්ෂා අංශය 011 3430447
රජරට සංචාරක බංගලාව 026 2226556
ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ඒකකය 011 5769730 011 2303295 mtslgov@gmail.com
දුරකථන මණ්ඩලය 011 2307694 /
011 2307674
ආරක්ෂක අංශය 709