මුල් පිටුව » විමසීම් විස්තර

විමසීම් විස්තර

නම සහ තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය) ෆැක්ස් දිගුව ජංගම ඊමේල්
සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා
ලේකම්
011 2307430 011 2307406  400 071 803 05 51 vpsomarathne@gmail.com
එම්.එන්.පී. ගුණරත්න මිය
අතිරේක ලේකම් (පාලන)
011 2307690 011 2307688  300 071 8108718 nalikagunarathna66 @gmail.com
කේ.ජී.එච්.එච්.ආර්.කිරිඇල්ල මහතා
අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)
011 2307403 011 2300513  402 071 8003827 kiriellaruwan@gmail.com
නයනා නාථවිතාරණ මිය
අතිරේක ලේකම් (ආගමික කටයුතු)
011 2303297 011 2303297  500 071 5325929
ජී.එස්.කේ. සිල්වා මිය
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
011 2307673  011 2307691  301 071 8698020 sandhyagorakanage
@yahoo.com
හේමන්ති කුමාරි මිය
ජේ්‍යෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(පාලන)
011 2307399  304 071 8191196
කේ.කේ.සී. කනේරු මිය
අධ්‍යක්ෂක (සංවර්ධන)
011 2307693  406 071 8179660 kaneruchampika
@gmail.com
නිෂාන්ත පුෂ්පකුමාර මයා
අධ්‍යක්ෂක (සැලසුම්)
071 8036195 nishanthapkumara1@gmail.com
රුචිර විතාන මහතා
අධ්‍යක්ෂක (පූජාභූමි)
011 2303293 071 4243029 hruchirawithana @yahoo.com
ඩබ්.ආර්. ගමගේ මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
011 2307699  212 071 4484573 wimalg165 @gmail.com
එස්.කේ. දයානන්ද මිය
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක (සැලසුම්)
 403 071 4399361 mb.planing
@gmail.com
ජී.එන්. මුණවීර මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
011 2307673  303 071 8095900 gayanimunaweera1976
@gmail.com
එල්.වී. හෙට්ටිආරච්චි මහතා
සහකාර ලේකම් (පාලන)
011 2303287  307 071 7780507 astsecadmbs
@outlook.com
ඩී.එම්.ටී.බී.දසනායක මහතා
සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන)
071 8654216 thilanka22222@gmail.com
ඩබ්.එම්.ටී.කේ. ගුණවර්ධන මහතා
ගණකාධිකාරී
 308 077 6753175 tthilinaa
@gmail.com
ඊ.ජේ. තිලකරත්න මහතා
නීති නිලධාරියා
legaloffmbs
@outlook.com
කේ.එම්.සී. පඥාරත්න මහතා
සහකාර ලේකම් (කම්කරු සබඳතා)
011 3100672 071 6516323
චිත්‍රානි ජයසිංහ මිය
ලේකම් සම්බන්ධීකාරක
011 2307905  410 071 4719055 mbsecoffice
@gmail.com
පාලන අංශය 011 2307988 306 admin
@mbs.gov.lk
සංවර්ධන අංශය 011 2307405 405 development
@mbs.gov.lk
ආගමික කටයුතු අංශය 011 2303297 500 rad
@mbs.gov.lk
ගිණුම් අංශය 308 accounts
@mbs.gov.lk
පූජාභූමි අංශය 011 3430448 501 sacredarea
@mbs.gov.lk
අභ්‍යන්තර විගණන අංශය 215 auditministry2020
@gmail.com
බුද්ධශාසන අරමුදල 011 2303293 bsfund
@mbs.gov.lk
තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය 011 2307095 506 ict
@mbs.gov.lk
රජයේ විගණන අංශය 011 2307401 250 casdgovaudit
@gmail.com
බුදුපුත් සුරක්ෂා අංශය 011 3430447
රජරට සංචාරක බංගලාව 026 2226556
ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ඒකකය 011 5769730 011 2303295 mtslgov
@gmail.com
දුරකථන මණ්ඩලය 011 2307694 /
011 2307674
ආරක්ෂක අංශය 709