මුල් පිටුව » විමසීම් විස්තර

විමසීම් විස්තර

නම සහ තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය) ෆැක්ස් දිගුව ඊමේල්
පූජ්‍ය අග්‍රහරේ කස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ
අමාත්‍ය උපදේශක සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය සම්බන්ධීකාරක
011 2303279 011 2307335 606 akassapathero@gmail.com
ඒ.එම්.රත්නායක මහතා
පෞද්ගලික ලේකම්
011 2303279 011 2307335 602 am.ratnayake5@gmail.com
ජෙනට් ජයවර්ධන මිය,
නීතීඥ
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
011 2303283 011 2307335 604 jjayawardana21
@gmail.com
එම් ෆර්සන් මන්සූර් මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
 0112307335 604 farzan.mansoor@hotmail.com
ජේ.යෝගරාජ් මහතා
මාධ්‍ය ලේකම්
011 2300511  0112307335 605 yogaraj35@gmail.com
රසාංග ගුණරත්න මහතා
මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි
011 2303275  0112307335 608

නම සහ තනතුර දුරකථන (කාර්යාලය) ෆැක්ස් දිගුව ජංගම ඊමේල්
මහාචාර්ය කපිල ගුණවර්ධන
ලේකම්
011 2307430 011 2307406  400 071 4626146 samodhar
@yahoo.com
එම්.එන්.පී. ගුණරත්න මිය
අතිරේක ලේකම් (පාලන)
011 2307690 011 2307688  300 071 8108718 nalikagunarathna66 @gmail.com
ඩී.එන්. නානායක්කාර මහතා
අතිරේක ලේකම් (ආගමික කටයුතු)
011 2303297  500 071 5388877 dumindann
@gmail.com
ජේ.සී. රණේපුර මහතා
අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)
011 2307403 011 2300513  402 071 8536699 ranepurajanaka
@gmail.com
ජී.එස්.කේ. සිල්වා මිය
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
011 2307673  011 2307691  301 071 8698020 sandhyagorakanage
@yahoo.com
හේමන්ති කුමාරි මිය
ජේ්‍යෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(පාලන)
011 2307399  304 071 8191196
කේ.කේ.සී. කනේරු මිය
අධ්‍යක්ෂක (සංවර්ධන)
011 2307693  406 071 8179660 kaneruchampika
@gmail.com
රුචිර විතාන මහතා
අධ්‍යක්ෂක (පූජාභූමි)
011 2303293 071 4243029 hruchirawithana @yahoo.com
ඩබ්.ආර්. ගමගේ මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
011 2307699  212 071 4484573 wimalg165 @gmail.com
එස්.කේ. දයානන්ද මිය
අධ්‍යක්ෂක (සැලසුම්)
 403 071 4399361 mb.planing
@gmail.com
ජී.එන්. මුණවීර මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
011 2307673  303 071 8095900 gayanimunaweera1976
@gmail.com
එල්.වී. හෙට්ටිආරච්චි මහතා
සහකාර ලේකම් (පාලන)
011 2303287  307 071 7780507 astsecadmbs
@outlook.com
ඩබ්.එම්.ටී.කේ. ගුණවර්ධන මහතා
ගණකාධිකාරී
 308 077 6753175 tthilinaa
@gmail.com
ඊ.ජේ. තිලකරත්න මහතා
නීති නිලධාරියා
legaloffmbs
@outlook.com
කේ.එම්.සී. පඥාරත්න මහතා
සහකාර ලේකම් (කම්කරු සබඳතා)
011 3100672 071 6516323
චිත්‍රානි ජයසිංහ මිය
ලේකම් සම්බන්ධීකාරක
011 2307905  410 071 4719055 mbsecoffice
@gmail.com
පාලන අංශය 011 2307988 306 admin
@mbs.gov.lk
සංවර්ධන අංශය 011 2307405 405 development
@mbs.gov.lk
ආගමික කටයුතු අංශය 011 2303297 500 rad
@mbs.gov.lk
ගිණුම් අංශය 308 accounts
@mbs.gov.lk
පූජාභූමි අංශය 011 3430448 501 sacredarea
@mbs.gov.lk
අභ්‍යන්තර විගණන අංශය 215 auditministry2020
@gmail.com
බුද්ධශාසන අරමුදල 011 2303293 bsfund
@mbs.gov.lk
තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය 011 2307095 506 ictu
@mbs.gov.lk
රජයේ විගණන අංශය 011 2307401 250 casdgovaudit
@gmail.com
බුදුපුත් සුරක්ෂා අංශය 011 3430447
රජරට සංචාරක බංගලාව 026 2226556
ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ඒකකය 011 5769730 011 2303295 mtslgov
@gmail.com
දුරකථන මණ්ඩලය 011 2307694 /
011 2307674
ආරක්ෂක අංශය 709