ඇමතුම් විස්තර

 • Icon of Location
  135 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල මාවත ,
  කොළඹ 00700,
  ශ්‍රී ලංකා.
 • Icon of Telephone
  දුරකථන : +94 11 230 7674
 • Icon of Telephone
  විද්‍යුත් තැපෑල :mbsecoffice@gmail.com

විද්‍යුත් ලිපියක් එවන්න

  කතුහිමිකම © 2021 බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය. හිමිකම් ඇවිරිනි.
  Design & Developed By Procons Infotech
  අප්‍රේල් 18, 2024 @ 11:56 පෙ.ව.