මුල් පිටුව » සංචාරක බංගලා

සංචාරක බංගලා

 • රජ රට චාරිකා නිවාසය වෙන් කිරීම සඳහා : 011 2307988, පොදු අංකය : 011 2307674 (දිගුව - 306)
 • අයදුම්පත යොමු කල යුතු විද්‍යුත් ලිපිනය : slmbs@gmail.com 
 • ෆැක්ස් අංකය : 011 2307688
 • නිවාඩු නිකේතනය වෙන් කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය
  1. මෙම අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති ආයතන : Download link 1
  2. වෙනත් අමාත්‍යාංශය සඳහා : Download link 2
 • නිවාඩු නිකේතන වෙන් කිරීම් කටයුතු රාජකාරි දිනවල පෙ.ව.09.00 සිට ප.ව. 04.15 දක්වා සිදු කරනු ලබයි
 • නිවාඩු නිකේතනය වෙන් කිරීමට අදාළ ගෙවීම් කටයුතු (අමාත්‍යාංශයේ සරප් වෙත) : පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව 3.00 දක්වා
 • බැංකුව හා ශාඛාව          : ලංකා බැංකුව, යූනියන් පෙදෙස                                                                                ගිණුම් හිමියාගේ නම      : බුද්ධශාසන, සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය                                      ගිණුම් අංකය                  : 7040101
 • රජරට චාරිකා නිවාසය : 025 - 2226556
 • රජරට චාරිකා නිවාසයේ පිහිටීම :google maps
 • අමාත්‍යාංශයට පැමිණ රජ රට චාරිකා නිවාසය වෙන් කිරීම සිදු නො කරන අවස්ථාවන් හී දී පහත පරිදි කටයුතු කල යුතුය.
  1. දුරකතනයෙන් විමසා වෙන් කිරීම් සිදු කල හැකි ද යන්න තහවුරු කර ගැනීම.
  2. එසේ තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව නිවැරදිව සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රයට අදාළ පහසුකම් සඳහා වන මුදල ඉහත දක්වා ඇති ගිණුම් අංකයට බැර කිරීම.
  3. අදාළ අයදුම්පත හා බැංකු රිසිට් පත Scan කර adm.slmbs@gmail.com වෙත යොමු කිරීම හෝ 011 2307688 අංකයට ෆැක්ස් කිරීම. (යොමු කල පසු දුරකතනයෙන් විමසා ලැබීම පිළිබඳ තහවුරු කර ගැනීම යෝග්‍ය වේ.)
  4. දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා විසින් එම අයදුම්පත අනුමත කිරීමෙන් පසු අනුමැතිය නැවත එම අයදුම්පත රජ රට චාරිකා නිවාස භාරකරුට ලබා දීම සඳහා ඔබ වෙත යොමු කෙරෙනු ඇත.
 • වෙන්කිරීම් මිල ගණන් බාගත කරන්න

 

 • ලිපිනය - රූපන්දේහි, ලුම්බිණි, නේපාලය
 • එකවර 168 පමණ නේවාසික පහසුකම් ඇත.
 • උත්සව ශාලා, සම්මන්ත්‍රණ ශාලා සහිතය.
 • වෙන්කිරීම්-
 • අයකිරීම් -