මුල් පිටුව » සේවාවන්

සේවාවන්

භෞතික සංවර්ධනය

 • පූජාභූමි හා විහාර සංවර්ධනය සඳහා මූල්‍යාධාර සැපයීම.
 • දහම් පාසල් සංවර්ධනය සඳහා මූල්‍යාධාර සැපයීම.
 • පූජනීය ස්ථාන සංවර්ධනය සඳහා දැව/ වැලි අධිකරණ අමාත්‍යාංශය හරහා නොමිලේ ලබා දීම.

ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය

 • සාධර්ම සංවර්ධනය හා පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරන වැඩසටහන්

අධ්‍යාපනික වැඩසටහන්

 • ස්වාමින් වහන්සේලා/ දසසිල් මෑණිවරුන් සඳහා භාෂා හා තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලා පැවැත්වීම.
 • වැඩිහිටි භික්ෂු පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ස්වාමින් වහන්සේලා/ දසසිල් මෑණිවරුන් සඳහා කැපකරු ශිෂ්‍යාධාර වැඩසටහන්

වෛද්‍යාධාර වැඩසටහන්

 • ස්වාමින් වහන්සේලා/ දසසිල් මෑණිවරුන් රෝහල් ගතවීම් වලදී ඖෂධ හා වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වෙනුවෙන් බුදුපුත් සුරක්ෂා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ වැඩසටහන
 • නිදන්ගත රෝග වලින් පෙලෙන ස්වාමින් වහන්සේලා/ සිල් මෑණිවරුන් උදෙසා මාසික ආධාර වැඩසටහන්

වෙනත් සේවා

 • ආගමික කටයුතු සඳහා පැමිණෙන විදේශී ගිහි, පැවිදි පාර්ශව වෙනුවෙන් වීසා නිර්දේශ ලබා දීම.
 • ආගමික සංකේත හා ආගමික ස්ථාන වල ප්‍රයෝජනය සඳහා ආනයන/ අපනයන කරන ද්‍රව්‍ය වෙනුවෙන් තීරුබදු සහන ලබා දීම.
 • විදේශීය වන්දනා චාරිකා සඳහා වීසා සහන ලබා දීම.
 • දේශිය විදේශීය වශයෙන් විශ්‍රාම ශාලා පවත්වාගෙන යාම.
  • දේශීය – අනුරාධපුර කුරුන්දන්කුලම රජරට නිවාසය
  • විදේශීය – නේපාලයේ දුටුගැමුණු විශ්‍රාම ශාලාව