මුල් පිටුව » හැඳින්වීම

හැඳින්වීම

හැඳින්වීම

රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් පමණක් මෙරට බෞද්ධාගමික කටයුතු සිදුකරමින් පැවති අවදියක 1988 ජූනි මස 16 දින පළමුවරට බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය ලෙස අමාත්‍යාංශයක් ස්ථාපිත කරමින් එයට සියළු බෞද්ධාගමික කටයුතු පවරා ඇති අතර පසුකාලීනව එකී අමාත්‍යාංශයට පැවරී ඇති විෂයය පථය පුළුල් කරමින් ආගම් හා සමගාමීව පවතින විෂයන් මෙම අමාත්‍යාංශ විෂයය පථයට එක් කරමින් අමාත්‍යාංශ නාමයේ සංශෝධනයන් සිදු වී ඇත. දැනට මෙම අමාත්‍යාංශය බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ලෙස බෞද්ධාගමික කටයුතු, අන්‍ය ආගමික කටයුතු හා සංස්කෘතික කටයුතු ඇතුලත් වන පරිදි ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර 3ක් ඔස්සේ අමාත්‍යාංශ කාර්යයභාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී.

දැක්ම සහ මෙහෙවර

සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අදාලව සුවිශේෂී ප්‍රමුඛතා
  • දුෂ්කර ප්‍රදේශවල පිහිටි විහාරස්ථානවලට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා “සසුන් උදාව” ජාතික වැඩපිළාවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • ජාතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීති අණ පනත් සුදුසු පරිදි සංශෝධනය කිරීම.
  • මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පිළිබඳව පූර්ණ අධ්‍යයනයක් කොට එය සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය පදනම සකස් කිරීම.
  • ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය හා ඒකාබද්ධව පුරාවිද්‍යාත්මක උරුම කළමණාකරණය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්තිමය හා නීතිමය පසුබිම සකස් කිරීම.
  • සියලු ආගම් වලට අයත් ඩිජිටල් පුරාවිද්‍යා විශ්වකෝෂයක් නිර්මාණය කිරීම.