මුල් පිටුව » තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා

තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා

නම් කළ නිලධාරියා (බුද්ධශාසන අංශය)

එම්.එන්.පී. ගුණරත්න මිය
අතිරේක ලේකම් (පාලන)
Telephone: 011 2307690
Mobile: 071 8108718
Email: adm.slmbs@gmail.com

තොරතුරු නිලධාරියා (බුද්ධශාසන අංශය)

හේමන්ති කුමාරි මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්(පාලන)
Telephone: 011 2307399
Mobile: 071 8191196
Email: adm.slmbs@gmail.com