මුල් පිටුව » තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා

තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා

තොරතුරු නිලධාරියා (බුද්ධශාසන අංශය)

එල්.වී. හෙට්ටිආරච්චි මහතා
සහකාර ලේකම් (පාලන)
දුරකථන: 011 2303287
ජංගම: 071 7780507
ඊමේල්: astsecadmbs@outlook.com