මුල් පිටුව » නොදියුණු විහාරස්ථාන සඳහා දායක වන්නේ කෙසේද

නොදියුණු විහාරස්ථාන සඳහා දායක වන්නේ කෙසේද

නිර්ණායක ලැයිස්තුව බැලීම සඳහා ක්ලික් කරන්න ඕනෑම විමසීමක් සඳහා අමතන්න
අඩු පහසුකම් ඇති විහාරස්ථාන කේ.ජී.එච්.එච්.ආර්.කිරිඇල්ල මහතා
අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)
Tel: +94 11 230 74 03
Mobile: +94 71 800 38 27
Email: kiriellaruwan@gmail.com

කේ.කේ.සී.කනේරු මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
Tel: +94 11 230 76 93
Mobile: +94 71 817 96 60
Email: kaneruchampika@gmail.com
විදුලිය සහ ජල පහසුකම් නොමැති විහාරස්ථාන