முகப்பு » வளர்ச்சியடையாத கோவில்களை மேம்படுத்த வேண்டும்

வளர்ச்சியடையாத கோவில்களை மேம்படுத்த வேண்டும்

Criteria Click to view the List For any inquires Contact
Temples Without Chaithya, Bodhiya or Viharaya Mr. J.C.Ranepura
Additional Secretary (Development) 
Tel: +94 11 230 05 13
Mobile: +94 71 853 66 99
Email: ranepurajanaka@gmail.comMrs.K.K.C.Kaneru
Director (Development)
Tel: +94 11 230 76 93
Mobile: +94 71 817 96 60
Email: kaneruchampika@gmail.com
Temples Without Sangawasa facilities
Temples Without Sanitary Facilities
Temples Without Water sources
Temples that do not have a stable dayaka sabha