முகப்பு » வளர்ச்சியடையாத கோவில்களுக்கு நீங்கள் எவ்வாறு பங்களிக்க முடியும்

வளர்ச்சியடையாத கோவில்களுக்கு நீங்கள் எவ்வாறு பங்களிக்க முடியும்

Criteria Click to view the List For any inquires Contact
Temples With least facilities Mr.K.G.H.H.R.Kiriella
Additional Secretary (Development) 
Tel: +94 11 230 74 03
Mobile: +94 71 800 38 27
Email: kiriellaruwan@gmail.com

Mrs.K.K.C.Kaneru
Director (Development)
Tel: +94 11 230 76 93
Mobile: +94 71 817 96 60
Email: kaneruchampika@gmail.com
Temples Without Electricity and Water facilities