முகப்பு » வெளியீடுகள்

வெளியீடுகள்

புத்தகங்களின் பட்டியல் பாலி அட்ட கதா (ஆங்கிலம்)

# சூபுத்தகத்தின் பெயர் விலை ரூபா.
01 ஜாதக பாலி  (v) 599.65
02 தம்மபத கதா (ii) 770.50
03 விசுத்தஜன விலாசினி (ii) 623.10
04 தம்மபத கதா (i) 857.60
05 மதுரட்ட விலாசினி 709.22
06 பஞ் சுதனி மஜ்ஜினிம நிகாய (iii) 695.21